Phật cây nâng cao tăng meta

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Sau ngày từ sự thành công tuyệt vời của họ với PK 9-18, Phật cây đã giới thiệu nâng cao meta-Boost mà tích cực làm tăng sự trao đổi chất nhà máy của bạn dẫn đến nở lớn hơn và thơm hơn! Phật cây nâng cao meta-Boost được thiết kế để được sử dụng trong giai đoạn ra hoa/quả, cùng với Phật cây-PK 9-18, cho một cây trồng mà không thể bị đánh đập!

Phật cây nâng cao meta-Boost là crammed đầy đủ tốt đẹp cho các nhà máy của bạn. Nó chứa một số thành phần như axit amin, chiết xuất rong biển, đường thực vật, kích thích tố thực vật và một số phụ gia bí mật đặc biệt mà tất cả làm việc cùng nhau để cung cấp cho bạn những thu hoạch tốt nhất có thể, thời gian và thời gian một lần nữa.

Phật cây nâng cao meta-Boost có thể được sử dụng với bất kỳ thương hiệu của chất dinh dưỡng cơ bản. Đối với kết quả tốt nhất sử dụng một thương hiệu chất lượng của cơ sở dinh dưỡng và sử dụng với Phật cây PK 9-18.