AutoPot 16mm T-nối

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.60


Kết thúc 16mm dừng được sử dụng để Cap kết thúc của một đường dây cung cấp khi sử dụng ống 16mm (hosepipe)