Hệ thống AutoPot 6 Pot

  • Bán
  • Thường xuyên giá £140.00


Nội dung
6x hệ thống 1Pot đơn được cung cấp bởi xe tăng 47 lít
1x 47ltr xe tăng, nắp & 6mm
Top Hat grommet
1x 6mm lọc 1x 6mm kết nối chéo
đầu nối Tee 3x 6mm
Hệ thống 6x 1Pot
nắp & 6x
6x 15ltr nồi
6x AQUAvalve
6x đĩa Marix (vuông) 186mm x 186mm (đen)
6x Disc điều khiển gốc (vuông) 196mm x 196mm (BLACK & vàng