Tự động XL 12 Pot hệ thống

  • Bán
  • Thường xuyên giá £395.00


Hệ thống ma túy XL Pot rất đa dạng và có thể sử dụng cho rất nhiều loại cây và kích thước.Hệ thống độc dược XL 12 có cung cấp 12 khay phục tùng 12.Bạn cũng sẽ nhận 12 1 Pot XL Kit bag và kết nối Kit với cặp khớp và ống cùng với một hồ chứa đầy đủ 250 lit hay tùy chọn 225L.

chứa

12 x single XL 25L 1 Pot systems do a 350 liter water barre (Everything is containind in the tank)
1x 220ltr Water Barrel Inc nắp
Bộ lọc đầu mối đầu mối
1x 12 mét đường ống 13mm
1x 13mm Trực giác trong dòng
6 x 13mm-4mm crop connector
Hệ thống điện ảnh 24x

Hệ thống này phù hợp với lều phát triển 24m x 2.4m