Biobizz Sinh học thiên Đàng

  • Bán
  • £24.00
  • Thường xuyên giá £20.00


BioHeaven là một công thức đặc biệt hữu nhà Máy năng Lượng booster có lựa chọn cẩn thận sinh học chất kích thích. Các amin có trong BioHeaven rất cần thiết cho sự kết cấu và sự trao đổi chất của cây. Sản phẩm này có thể cung cấp kết quả tuyệt vời, bởi vì nó tăng cường sử dụng chất làm tăng oxy hệ thống và làm giảm chất độc.

Có nhiều lợi ích của BioHeaven một số trong những lợi ích :

• tập trung Cao độ

• Nhanh chóng hoàn toàn hấp thụ dinh dưỡng

• tăng Tốc thải của dinh dưỡng

• Cải thiện năng suất và chất lượng của hoạch

• Cải thiện duy trì độ ẩm trong nhà máy để tăng nhà máy hô hấp

• Cung cấp một nguồn carbon cho đất vi sinh vật