Biocanna Sinh học Vega 1

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


BIOCANNA Sinh học Vega đã được phát triển để gặp các nhà máy của cần trong giai đoạn phát triển, và hữu cơ phức tạp nitơ (betaine nitơ) là dễ dàng phát hành đáp ứng nhu cầu của thực vật. Sự hấp thụ hoàn toàn của chính xác chất dinh dưỡng do đó là đảm bảo từ sự khởi đầu của trồng trọt. Theo cách này, ngay cả sự phát triển nhanh nhất cây có một tối ưu bắt đầu hoa.