Blaster 300G

  • Bán
  • Thường xuyên giá £95.00


Grotek Blossom Blaster cung cấp phốt pho có sẵn để cải thiện sự phát triển của rễ và hỗ trợ cho việc nở hoa và đậu quả. Bổ sung hoa mạnh mẽ này nên được thêm hai lần trong 3 tuần đầu ra hoa.

Blossom Blaster có hiệu quả trong tất cả các môi trường trồng trọt và tương thích với tất cả các chất dinh dưỡng cơ bản.

Không sử dụng như một loại thuốc phun qua lá. Luôn sử dụng sản phẩm tươi. Không thêm vào các giải pháp hiện có.

Khuyến nghị ở mức 1 gram bột cho mỗi 10 lít dung dịch dinh dưỡng. Liều lượng điển hình: 100g tạo ra 1000 lít dung dịch dinh dưỡng.

Dựa trên monopotosphat kali.

N: P: K 0:39:25.