Canna Thủy Vega 10 L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £70.00


Thủy Vega là một người chuyên nghiệp làm việc nhanh dinh dưỡng cho cây chứa tất cả các yếu tố cần thiết cho tối ưu phát triển. Aqua Vega là dễ dàng để sử dụng trực tiếp tan và là cực kỳ thích hợp cho ngày càng tăng với lại, lưu thủy hệ thống. Aqua Vega đảm bảo một nhà máy mạnh với lớn, quan trọng bắn.

Aqua Vega dinh dưỡng cũng có pH-ổn silicon, và mùn fulvic axit. Aqua Vega được phát triển đặc biệt để thực hiện các nhà máy cần tối ưu trong quá trình tăng trưởng của nó. Aqua Vega là sử dụng trên hệ thống tuần hoàn như NFT, tàn và dòng chảy hệ thống và trồng trọt trên đất sét hạt

Này là 10 lít phiên bản.