Bánh Canna Rhizotonic 250ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Canna Rhizotonic là một kích thích tăng trưởng mạnh mẽ gốc đó là lý tưởng cho các nhà máy trẻ và cắt. Cũng hoạt động như một nhà máy mạnh mẽ tonic và kích thích sự tăng trưởng. Cũng có sẵn trong 1L và 5L