Cyco B1 Tăng

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Cyco Bạch kim loạt B1 Tăng giúp kích thích sự phát triển của rễ qua cây sống, Vitamin B1 dụ được sử dụng bởi cây để hỗ trợ sự quang hợp, sự hình thành của dầu, đường và bột và tăng cường phát triển nhanh và nở.

Cyco B1 Tăng hoạt động như một vòng tất cả các nhà máy thuốc bổ xây dựng cây kháng căng thẳng.
Cyco bạch kim của tầm nhìn được những chuẩn mực mới trong sản phẩm chất lượng và với hơn 28 năm trong nghề, họ đã tạo ra một chất lượng điều khiển sản phẩm.

Dòng sản phẩm của họ là một phần hệ thống nhiều như nâng Cao chất dinh Dưỡng và Pope dinh Dưỡng, điều này cho phép các nhà máy để có được dinh dưỡng chính xác khi họ bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, điều này ngăn cản chất dinh dưỡng xây dựng ở nhà máy đó sẽ dẫn đến cho ăn.