Cyco Bloom A & B

  • Bán
  • Thường xuyên giá £18.00


Cyco chất dinh dưỡng bạch kim Bloom Series A & B đã được thiết kế để vượt trội hơn mỗi 2 phần dinh dưỡng khác mà có sẵn ngày hôm nay. Cyco Bloom có một lượng hoàn hảo của các chất dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thống thủy canh của bạn.

Cyco Bloom đã được thử nghiệm rộng rãi với các thương hiệu hàng đầu khác, và kết quả là năng suất cao hơn và Hoa nặng hơn. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã thiết lập một chuẩn mực mới trong các chất dinh dưỡng thủy canh, bằng cách thêm các thành phần bổ sung cần thiết cho khách hàng của chúng tôi để đạt được không bao giờ trước khi thấy kết quả.