Cyco Potash

  • Bán
  • Thường xuyên giá £16.00


Cyco Potash Plus cũng làm cho một sự đóng góp tích cực cho môi trường bằng cách cân bằng các chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là nitrat, để đảm bảo rằng chúng được lấy lên và được sử dụng bởi các nhà máy hiệu quả như vậy là tránh tổn thất có thể gây hại cho cây.
Cyco Potash Plus cũng sẽ giúp đỡ trong việc phát triển một nhà máy sản xuất hoa khỏe mạnh lớn. Cyco Potash Plus cũng hỗ trợ trong việc đạt được một năng suất đầy đủ và chất lượng.
Nhiều người trong số các chức năng Potash trong nhà máy có liên quan đến điều kiện sinh lý và căng thẳng. Các chức năng này rất đa dạng và bao gồm nitơ hiệu quả và cải thiện sử dụng nước, hạn hán khoan dung và chống sương.


-Chúng tôi trong nửa đầu của Hoa trong tuần 1-4
-Làm việc để hỗ trợ giữ nước và ngăn chặn héo
-làm việc để tăng cường và hình thành các mô thực vật cao cấp
-Làm việc để thiết lập và hình thành hoa lớn, sống động
-Không được sử dụng kết hợp với cyco Swell