Growmax thay thế bộ lọc gói

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


GrowMax thay thế bộ lọc gói

Gói chứa- 

1 x xanh carbon Block Filter (GMWCARB10)

1 x bộ lọc trầm tích: 5 micron (GMWSED10)

Tương thích với- 

Eco phát triển

Phát triển năng lượng 

Mega phát triển

Nhóm maxquarium