Lumii HPS Cordset + CFL Convertor

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Lumii CFL MH Bulb dây thiết lập E40 các LUMii® thiết lập dây phản quang là 4m dài đến IEC và có thể được sử dụng trên đó là của riêng để treo đèn hoặc sử dụng với các sắc thái LUMii®.