Plant Magic-bộ hẹn giờ cũ phát triển hữu cơ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £9.00


Cũng như có tỷ lệ chính xác của NPK để đảm bảo tăng trưởng thực vật tối đa, công thức đặc biệt này cũng sẽ ăn nấm và vi sinh vật có lợi đảm bảo một môi trường phát triển thịnh vượng, hạnh phúc.

Nhà máy Magic rất tự tin rằng chất dinh dưỡng này sẽ cho hiệu suất vượt trội trong tất cả các yếu tố phát triển:

Hương vị tự nhiên tuyệt vời
Tăng năng suất
Tăng sức khỏe thực vật
Tăng dân số vi
Tăng hương liệu