Nhà Máy Kỳ Diệu Cộng - Chất Xúc Tác

  • Bán
  • Thường xuyên giá £7.00


Nhà máy kỳ Diệu chất Xúc tác là một 100% cơ tảo biển. Chất xúc tác sẽ giúp bạn để phát triển mạnh mẽ hơn, cây khỏe mạnh, trái cây và rau quả.

Sử dụng thường xuyên sẽ cải thiện sức đề kháng với căng thẳng và bệnh.

Lợi ích của chất Xúc tác

Chất xúc tác sẽ đảm bảo lợi ích từ sau:

Kích thích thực sự tăng trưởng
Tăng sức kháng bệnh
Thăng chức sinh học hoạt động ở đất
Cung cấp một nguồn tin của dinh dưỡng*
Khuyến khích mạnh mẽ phát triển gốc
Tăng diệp sản xuất
*Vitamin A, B1, B2, B12, C, D, E, K Tocopherol, Đỗ, Tổng Số. Carotyne và Pathothenic axit. Nguyên Tố bao gồm B, công Ty Cừ, F, tôi, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Sr, S, Lỗ Amin betains, Auxins, Gibberellin, Đó, Amin như Giá, Valine, chất Nhựa thông, Isoleucine, Serinine và Tích