Romeo phát Triển

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


loại b là Micro, phát Triển và Nở
3 của những cách tốt nhất để cung cấp một dinh dưỡng nền tảng cho các nhà máy của bạn.

Romeo là Micro, phát Triển, và Nở mang theo một chất lượng và đơn giản để khu vườn của bạn. Độc quyền của chúng tôi pha trộn của vĩ mô và vi lượng cung cấp cho nhà máy của bạn với nền tảng cần thiết để đạt được năng suất tối đa.

Romeo chỉ sử dụng dược phẩm chất khoáng, chiết xuất từ biển và tốt nhất chelates để đảm bảo sự thống nhất và pH cân bằng.

Có thể được sử dụng trong đất, không dơ bẩn và thủy vườn.

Romeo phát Triển
loại b là phát Triển chứa 1-3-2 cơ sở TỔNG cũng như magiê, bo, quản mangan, và tăng tốc độ kẽm. Romeo là phát Triển được thiết kế để được sử dụng trong bằng lượng với Sản của Micro ở thực vật, cây. Nó cũng có thể được sử dụng vào 8 ml/G để bổ sung thêm phát triển nhà máy trước khi ra sân khấu.