Shogun Samurai Terra Bloom

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Shogun Samurai Terra Bloom

Shogun Samurai Terra Nở là một người rất tinh tế khoáng thức ăn cho đất trồng cây. Kết hợp hoàn hảo dinh dưỡng cân bằng với một nâng cao sự hiểu biết của phức tạp hóa sinh tham gia trong dinh dưỡng đất sẵn sàng, Samurai Terra Nở cũng bao gồm cách mạng SmartZen thành Phần – đưa mới nhất trong cắt cạnh cây trồng công nghệ hơn nữa để áp dụng những ưu thế của Samurai hơn tất cả khác đang có phân bón