Superthrive 480ml (Pint)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £48.00


SUPERthrive nổi tiếng thế giới là một loại thuốc bổ thực vật tuyệt vời và thúc đẩy tăng trưởng nói chung. Cây cần nhiều vitamin để có hiệu suất tối ưu. SUPERthrive có đầy đủ các vitamin và hormone. SUPERthrive không phải là phân bón - nó là phụ gia. Sử dụng SUPERthrive trên bất kỳ cây nào ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng hoặc hoa. Trên cây trồng trong nhà, nó mang lại nhiều hoa và nụ mới. Trên cây ngoài trời và cây rễ trần, nó bắt đầu hành động gốc và tán lá mới. Nó giúp phát triển hoa sớm hơn và lớn hơn. SUPERthrive có thể được sử dụng trên hạt giống để giúp trong quá trình nảy mầm và có được các loại rau và hoa sớm hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để hồi sinh cây bị bệnh hoặc để giúp cây phục hồi sau mọi căng thẳng. SUPERthrive sẽ tạo ra những cây khỏe mạnh hơn đáng kể và sẽ giúp bảo vệ chống sốc.