Vitalink Essentials pH Buffer 7 250ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


Sử dụng dung dịch đệm VitaLink ESSENTIALS để hiệu chỉnh máy đo pH. Dung dịch đệm pH 4 này thể hiện chính xác thang đo pH ở pH4 để đo. Sử dụng bộ đệm VitaLink ESSENTIALS 4 cho thang điểm hiệu chuẩn 2 điểm. Điều này sẽ đưa ra một phạm vi đo lường chính xác mà các chất dinh dưỡng thủy canh hoạt động bên trong.

Hoàn hảo để sử dụng với máy đo pH ESSENTIALS