VitaLink Fulvic

  • Bán
  • £11.00
  • Thường xuyên giá £14.00


Một sản phẩm axit fulvic tinh khiết, VitaLink Fulvic cải thiện cách thức vận chuyển các chất dinh dưỡng hấp thụ / hấp thụ thực vật. Thông qua sự sẵn có chất dinh dưỡng tốt hơn, sự ra hoa, rễ và sự phát triển của cây được thúc đẩy ở mọi giai đoạn của vòng đời thực vật.

Sản phẩm này có thể được sử dụng như một chất phun lá hoặc như một rãnh gốc bằng cách thêm nó vào bể dinh dưỡng.

Lợi ích:

Tăng kết quả thực vật ở mỗi giai đoạn vòng đời
Cải thiện cách thực vật vận chuyển chất dinh dưỡng
Tối đa hóa kết quả từ các sản phẩm VitaLink khác
Bắt đầu làm việc ngay khi nó được áp dụng