VitaLink Turbo

  • Bán
  • Thường xuyên giá £23.00


VitaLink Turbo chứa axit amin L và brassinosteroid. L-axit amin là trái tay axit amin và là các khối xây dựng cho các protein trong thực vật. Brassinosteroids là các hợp chất tín hiệu hướng dẫn các nhà máy về nơi để tập trung năng lượng của nó. 

Họ là những thành phần chính đóng góp vào sự tăng nhanh chóng của kích thước và trọng lượng của thực vật thúc đẩy tăng trưởng. 

Để có kết quả tốt nhất, sử dụng VitaLink Turbo cùng các phương tiện truyền thông và chất dinh dưỡng VitaLink.