Bóng đèn

Hydroponics Bubs (*Lamps), from metal halide bóng đèn thành siêu Hps.