Disk Kontrolli AutoPot XL

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £1.50


Disku i veshur me bakër i kontrollit AutoPot Root është vendosur brenda fytyrës së artë të AutoPot 25L Pot poshtë dhe do të ndihmojë në parandalimin e arratisjes së rrënjëve nga tenxhere. Kjo ndihmon për të minimizuar ndërhyrjen e rrënjëve rreth AQUAvalve.