Tài

Viết một vài câu để nói cho mọi người biết về cửa hàng của bạn (loại sản phẩm bạn bán, nhiệm vụ của anh, etc). Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và đoạn video để giúp kể câu chuyện của bạn và tạo ra sự quan tâm nhiều hơn trong cửa hàng của bạn.

Để sửa nội dung trang này, đi đến Trang phần của bạn Shopify quản trị.