Báo động đỏ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


The 16L Black Trout là một sòng phẳng toàn vòng có thể được dùng cho bộ hồ bơi tự động và được đi như một phần của bộ kit "Brummie Bubbleer" (160;(45mm x 30mm x 170mm)