100 ml tốt nghiệp jug-tăng 5mL

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.00


Được sử dụng để có một số lượng chính xác của tập trung để trộn với nước hoặc thêm vào xe tăng của bạn. A phải cho tất cả các phòng trồng trọt. Đây là một phòng thí nghiệm nhỏ lớp đo jug.