250w cây đèn Super HP

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


Quyền Hoa được thiết kế để phát triển tốt nhất ở mỗi bước phát triển của cây cối.Công nghệ đo cung điện PowerPlant để phát triển một nguồn năng lượng ánh sáng còn dễ dùng hơn. Không cần hy sinh độ mạnh hay đèn pin.