Đường dây Dripper 3mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.60


Đường dây Dripper 3mm là đường thủy lợi hoàn hảo cho bộ dụng cụ thủy văn diy và dòng máy bay thay thế thay thế nếu dòng Dripper 3mm hiện tại của bạn cần thay thế. Đây là một Roll 20 mét đầy đủ và có thể được sử dụng trong liên hợp với phụ kiện 3/4mm.