JML TỐT NGHIỆP 50ML - THU NHẬP 5ML

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.00


Được sử dụng để lấy một lượng cô đặc chính xác để trộn với nước hoặc thêm vào bể của bạn. Phải cho tất cả các phòng trồng trọt. Đây là một bình đo lường phòng thí nghiệm nhỏ.