50 Nhựa ống Tiêm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.00


Sử dụng để mất một số tiền chính xác của tập trung để kết hợp với nước hoặc thêm vào xe tăng của bạn. Phải cho tất cả growrooms. Đây là một phòng thí nghiệm nhỏ cấp ống tiêm.