Pipet nhựa 5ml - Tăng 1ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.20


Được sử dụng để lấy một lượng cô đặc chính xác để trộn với nước hoặc thêm vào bể của bạn. Phải cho tất cả các phòng trồng trọt. Đây là một pipette phòng thí nghiệm trung bình.