AutoPot 1 Pot XL Tray & LID (không bao gồm nồi)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.50


Các AutoPot 1 Pot XL Tray và LID là một thành phần thêm cho AutoPot XL module và chấp nhận AutoPot 25L XL Pot.