AutoPot 16mm - Đầu nối chéo 6 mm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.80


Những đầu nối này là hoàn hảo để giảm ống 16mm xuống ống 6 mm, khi sử dụng các hệ thống lớn. Chúng được chèn thẳng hàng tại điểm đặt vị trí của AQUAvalve hoặc aquaPot. Chúng cung cấp một kết nối chặt chẽ nước không giống như nhiều loại phụ kiện giảm khác.