AutoPot 6mm T-nối

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.30


4mm gai Tee kết nối cho phép bạn tạo và thay đổi pipework và bố trí thủy lợi, phù hợp để sử dụng với LDPE cứng và ống linh hoạt.