AutoPot 6mm in-Line Tap

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2.70


6mm in-Line vòi là một phụ kiện rất hữu ích. Họ có thể được thêm vào cuối của một bố trí khi bạn đang sử dụng ống (6mm ống). Bạn có thể mở vòi nước và cho phép các dòng được xóa, loại bỏ một trầm tích hoặc vôi quy mô xây dựng có thể xảy ra theo thời gian. Điều này sẽ chỉ mất một vài phút và chỉ cần được thực hiện mỗi vài tuần.