AutoPot Control Disc XL

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.60


Đĩa Coated Copper Control Coot Control được đặt bên trong mặt nạ AutoPot 25L Pot xuống và sẽ giúp ngăn chặn rễ thoát khỏi nồi. Điều này giúp giảm thiểu sự can thiệp của rễ xung quanh AQUAvalve.