Hệ thống độc dược XL 1:

  • Bán
  • Thường xuyên giá £46.00


Hệ thống độc dược XL 1 là rất linh hoạt và có thể sử dụng cho rất nhiều loại cây và kích thước.Hệ thống độc dược XL 1 là hệ thống cung cấp với một khay chứa một chậu ô (25L).Bạn sẽ nhận kênh 1 Pot XL Kit bag và kết nối Kit với cặp khớp và ống với 17L Tank.