Biobizz Tất cả hỗn hợp Potting Soil 50L Bag

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


Phương tiện truyền thông bán chạy nhất này được phát triển để trở thành đất trồng trọt tốt nhất cho canh tác hữu cơ. Nó bao gồm 20% rêu than bùn; 35% than bùn vườn; 10% chất lượng cao Biobizz Worm-Humus hữu cơ; 30% perlite; và 5% Biobizz Pre-Mix.