Máy Kit Cannon Coco.

  • Bán
  • Thường xuyên giá £55.00


Bộ chỉ dẫn của Cannon CO bao gồm:

  • 1 Litre CO A+B
  • 250ml RhiZTONica
  • 125ml CAN BOOST 160;
  • Name
  • 50ml PK 13/14
  • Mô tả
  • 1 Bệnh dịch
  • Hồ sơ thiếu sót