Canna Hydro Vega 5L (Nước cứng)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £40.00


CANNA Hydro Vega phù hợp cho tăng trưởng thực vật. Để phát triển các chất trơ trong hệ thống thải chất thải, CANNA Hydro Vega có sẵn trong cả nước mềm và cứng.