Canna Terra Professional Plus + Đất 50L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £17.50


CANNA Terra Professional Plus + Soil Mix là hỗn hợp than bùn phức tạp có thêm chất dinh dưỡng để hỗ trợ tăng trưởng nhanh chóng. Nó có một tỷ lệ không khí / nước tuyệt vời và tính chất thoát nước vượt trội. CANNA Terra Professional Plus + Soil Mix có độ pH trung tính và được sản xuất theo tiêu chuẩn đánh dấu chất lượng RHP cao.