B'Cuzz hydro dinh dưỡng A & B

  • Bán
  • Thường xuyên giá £11.00


B'cuzz hydro dinh dưỡng cung cấp nội dung khoáng chất lượng cao cho các nhà máy của bạn và đã được thiết kế cho các ứng dụng trong cả hai giai đoạn thực vật và Hoa. Nếu bạn có kế hoạch phát triển các nhà máy trong một hệ thống thủy canh này đã cố gắng và thử nghiệm thức ăn sẽ không cho phép bạn xuống! Luôn thêm các bộ phận A và B để nước cùng một lúc, sau đó cung cấp cho các giải pháp một hỗn hợp tốt.

Hydroponics r chúng tôi đề nghị tỷ lệ pha loãng như sau (mỗi lít nước):

Cắt/cây giống: 1-3mls của A, 1-3mls của B
Giai đoạn thực vật: 1-3ml của A, 1-3mls của B
Hoa giai đoạn: 1-3mls của A, 1-3mls của B