Cultilene CRB Lớn (35mm) truyền bá Khối trong một cái Khay

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.20


Cultilène là một trong số hàng đầu thế giới, nền sản xuất. Họ có danh tiếng lớn trong ngành công nghiệp như một công ty đặt các người trồng đầu tiên. Các Cultilène stonewool hình khối được thực hiện để phù hợp với những lỗ nhỏ khối và được cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng khay. Các khối có một hiệu quả không khí để nước tỉ lệ và đáng tin cậy đồng nhất với sức mạnh tuyệt vời và ổn định chiều và tuyệt vời năng kiểm soát. Phương tiện truyền thông này là trơ và mầm bệnh miễn phí.