EasyFeed In-Line Pro Filter (Lớn)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £22.00


Easyfeed In-Line Pro Filter với 2 đầu nối đuôi vòi, cho các hệ thống easyfeed lớn hơn.