Màu xanh lá cây nhà bột thức ăn lai 1kg

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Lai ghép (N-P-K: 15-7-22) thiết kế đặc biệt cho sự tăng trưởng và ra hoa của tất cả các chủng lai, lai bột của chúng tôi cho ăn có thể được sử dụng trên bất kỳ căng thẳng mà Hoa trong 8-10 tuần, và nó có kết quả tốt nhất trên đi qua và các chủng lai mà dao động từ 40% đến 60% Ngắn.

Được thiết kế cho toàn bộ cây trồng từ hạt giống để thu hoạch, cung cấp dinh dưỡng tốt nhất trong quá trình tăng trưởng thực vật và ra hoa. Sử dụng bột ăn có nghĩa là muối xây dựng trong môi trường là tối thiểu, đòi hỏi phải xả ít thường xuyên hơn.