Nhà & điều trị amino vườn

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


Sử dụng điều trị amino đảm bảo sự tăng trưởng dồi dào và Hoa nổ của các nhà máy của bạn. Sau nhiều năm nghiên cứu, House & Garden trình bày này tăng trưởng cách mạng và tăng cường Hoa.

Đó là một sản phẩm hoàn toàn mới, có chứa một sự kết hợp tốt cân bằng các thành phần hoạt động.

Với điều trị amino nhà máy của bạn sẽ nhận được:

• Phân phối tán lá tốt hơn
• Tỷ lệ quang hợp cao hơn
• Thân rắn
• Nâng cao hoạt động gốc
• Sản xuất trái cây tốt hơn và tăng
• Mức đường cao hơn của quả