Đèn LightHouse Round DryNet-75cm (30 ")

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Điều này nhiều lớp LightHouse Round DryNet đã được thiết kế để treo trong một growtent để cho phép khách hàng để khô hoa hoặc thảo dược của họ. Nó được đóng lại và có 6 lớp. DryNet này phù hợp với một trường hợp thực hiện thuận tiện.