Ống thay thế lumii Envirogro T5 (6400k)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £5.00


Hệ thống T5 của EnviroGro mang lại hiệu suất và flexibilty cùng với sản lượng lumen cao trong bất kỳ môi trường phát triển. 

Đèn thay thế cho các hệ thống 2ft & 4ft T5