Độ trưng Mặt trời 630w CDE Phòng treo đầy đủ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £250.00


The lumi mặt trời 630w de CDE Vận dụng một kiểu mới của đèn tách rời kim loại gốm, sản xuất ra cao độ 1605;ánh sáng phổ rộng tái tạo ánh sáng tự nhiên.Nó cung cấp nhu cầu cao:160; mức bắn siêu sản phẩm chất lượng, làm cho nó trở thành độ chuẩn cho cột giá cả.Rất được đánh giá!

  • Ánh sáng tiết động đầy đủ đèn CDO hai thúc:
  • Tạo ra mức độ rất cao của PAR (bức xạ tổng hợp)
  • Tạo ra một quang phổ ánh sáng rộng hơn nhiều quang trọng thể
  • Chọn giữa Siêu cháy (cho rau) và Bán đèn (vì hoa)
  • Đặc trưng bảo vệ mạch ngắn
  • Xuất sắc cả trong dạng'160; đơn vị đơn vị đơn vị tự động và'160; bổ sung
  • Kết xuất ít nhiệt hơn đèn thường HP
  • 19cm Tự Comment